Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

 
Dětský domov a ŠJ, Melč 4, p. o., se sídlem Melč 4, 747 84 Melč, IČO: 47811927 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování
 • Osobní údaje Dětský domov Melč zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Dětský domov Melč zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním zpracovávaným údajům;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní zpracovávané údaje jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních zpracovávaných údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste nám poskytl (poskytla);
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Dětskému domovu uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Dětský domov a ŠJ Melč 4, p. o.:
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz.