Informace o zpracování osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Moore Advisory CZ s.r.o.
Se sídlem: karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 09692142

Datová schránka: q4hs4wu

Kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
E-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701

Dětský domov a ŠJ, Melč 4, PO, se sídlem 747 84 Melč 4, IČO: 47811927 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje /dále OÚ/.

  • Osobní údaje Dětský domov a ŠJ, Melč 4, PO zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
  • Správce zpracovává osobní údaje na základě zákona č. 109/2002 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb. od zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, uchazečů o zaměstnání, klientů / vč. osob do 13 let / a jejich rodinných příslušníků či osob blízkých, dodavatelů, odběratelů, smluvních partnerů, zmocněnců, žadatelů a stěžovatelů za účelem plnění právních povinností po dobu nezbytnou dle spisového řádu.

Pokud Dětský domov a ŠJ, Melč 4, PO zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných správcem
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné)
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci podat stížnost dozorovému orgánu

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči dětskému domovu v oblasti ochrany osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí externí firma.

Všechny informace o činnosti dětí i fotografie dětí na webových stránkách jsou v souladu s platnou legislativou. Zpracování takových osobních údajů za účelem prezentace našeho dětského domova pokrývá zpravodajská licence.